Vogel rechts

Iepeningstiden

Jo fine it museum op It Fliet 14-16 te Earnewâld, njonken Grand Café It Skippershûs.

It Kokelhûs is it hiele jier iepen, boppedat binne jo wolkom as de Fryske flagge út is.

Ynljochtingen: skilje nei telefoannûmer 06 1328 8548 (Baukje Bruinsma).

 

 

It Kokelhûs

Kokelhus 2
Kokelhus 4
Kokelhus 5
Kokelhus 7
Kokelhus 8
Kokelhus 9