Vogel rechts

Wolkom op it webskerm fan museum "It Kokelhûs fan Jan en Sjut"

It lytse, sfearfolle museum leit midden yn it doarp Earnewâld.
It ( oarspronklike ) wenhûs waard yn 1777 boud troch in feanbaas en is sûnt 1957 as âldheidskeamer te besjen. Oant 1955 wennen hjir Jan en Sjut van den Berg. Hja hienen in winkeltsje en sutelden û.o. mei molke. Jan wie dêrnjonken ek wol reidsnijer, skearbaas, boerefeint.

Se hawwe ek in soad Earnewâldster fliermatten flochten van kokels (biezen yn it Nederlânsk).
Dêrmei is de namme fan dit museum “It Kokelhûs fan Jan en Sjut” ferklearre.

JanJanJan van den Berg stoar yn 1952. Sjut bleau doe allinne efter. Yn har testamint skreau se op 14 april 1955 it folgjende:

“Het is haar wil en begeerte dat haar huis en de goederen die zij daartoe wil aanwijzen blijven en in stand gehouden worden in de toekomst in de toestand waarin zij zich thans bevinden.
De bedoeling van deze beschikking is de blijvende instandhouding van huis en inhoud tot een eenvoudig museum. Daartoe zullen ook eventuele huurders of bewaarders verplicht gesteld worden om steeds de bezichtiging van het pand toe te staan”.

Yn datselde jier stoar Sjut en sûnt 1957 is har hûs mei help fan de Ottema Kingma Stichting en pleatslike frijwilligers as museum ynrjochte.

afbeelding 011 250x375Jan en Sjut

 

 

 

It Kokelhûs is it âldste museum yn Earnewâld neist it Skûtsjemuseum út 1998 en it Fries Landbouwmuseum út 2009

Iepening seizoen 2017

Fotografy: Tjamme Tilstra

IMG 6950
IMG 6974
IMG 6975
IMG 6990
IMG 6994
IMG 6996
IMG 6999
IMG 7001
IMG 7003
IMG 7005
IMG 7028
IMG 7034
IMG 7039
IMG 7046
IMG 7051
IMG 7060
IMG 7061
IMG 7067
IMG 7068
IMG 7071
IMG 7073
IMG 7080
IMG 7082
IMG 7096
IMG 7098
IMG 7109
IMG 7110
IMG 7123
IMG 7135
IMG 7137
IMG 7140
IMG 7141
IMG 7143
IMG 7151